Adotravel

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring bevat de privacy bepalingen voor deze website en de behandeling van de door u verstrekte persoonlijke informatie. De verklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy en dat wij zonder uw voorafgaande toestemming, geen (persoonlijke) informatie -welke tot u is te herleiden als individuele gebruiker van de website- aan derden ter beschikking stellen, in welke vorm dan ook.

Verwerken van persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. Echter, voor het volledig kunnen aanbieden van onze producten en/of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, en dergelijke alsmede eventueel noodzakelijke gegevens voor het doen van een betaling.

IP adressen/ Cookies

Onze webserver verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Een IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina's) naar uw computer verzonden kunnen worden. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met een IP-adres. Een Cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan deze website wordt dit Cookie aangemaakt en geraadpleegd.

Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan enige persoonlijke informatie en kan nimmer leiden tot vaststelling van uw identiteit.

Links

Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen die niet door ons worden beheerd en/of gestuurd.

Wij dragen hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook.

Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op deze andere websites en/of bronnen en beperkt zich uitsluitend tot deze website zelf.

Wij adviseren u dan ook dringend de betreffende privacy bepalingen van andere sites en/of bronnen aandachtig door te nemen voordat u aldaar persoonsgegevens verstrekt.

Bescherming van gegevens

Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Uitsluitend geautoriseerd personeel van ons bedrijf heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het Internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken en zal worden aangepast zodra de stand van techniek dit gebiedt.

Actueel beleid t.a.v. persoonlijke gegevens

Actueel beleid ten aanzien van persoonlijke gegevens. In toenemende mate zijn wij dan wel onze leveranciers verplicht om aan de diverse autoriteiten van landen wereldwijd -met name de douane- en immigratiediensten- de persoons- en reisgegevens van passagiers in het kader van een normale vluchtuitvoering vooraf mee te delen. Dit is noodzakelijk voor de juiste uitvoering van de vervoersovereenkomst en geschiedt met name in het belang van de veiligheid. Wij wijzen u er op dat deze maatregel van overheidswege is/wordt opgelegd en wij hier dus geen enkele invloed op kunnen uitoefenen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van - en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Wij zullen de via deze website verkregen gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en uitsluitend met het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld.

Adotravel.nl is niet aansprakelijk voor eventuele mondelinge toezeggingen van personeel en/of derden, waarbij wordt afgeweken van algemene voorwaarden, tenzij gedane toezeggingen schriftelijk worden bevestigd door adotravel.nl.